பிரபலமான புத்தகங்கள் வகை Cookfood Wine

Andrea Hannemann
Cayla Gallagher
Abra Berens
Karen Page & Andrew Dornenburg
James Oseland & Editors of Saveur Magazine
Patti Johnson-Long & FarmMade
Christina Arokiasamy
Shelly Westerhausen
Carolynn Carreno & Nancy Silverton
Matt Lee & Ted Lee
Julia Child, Louisette Bertholle & Simone Beck
Joanne Lee Molinaro
Shalane Flanagan & Elyse Kopecky
Holly Herrick
Jessi Baker