ජනප්‍රිය පොත් ප්‍රභේදය Arts Entertainment

Michael Imperioli & Steve Schirripa
Dave Grohl
Pablo Hidalgo, Jason Fry, Kerrie Dougherty, Curtis Saxton, David West Reynolds & Ryder Windham
Adam Bray, Cole Horton & Tricia Barr
Blair Jackson & David Gans
Dungeons Dragons Teams
Alexander de Jong
Mojang Ab & The Official Minecraft Team
William Shakespeare, Jonathan Bate & Eric Rasmussen
William von Reese
Elizabeth Bromke
L.J. Shen