လူကြိုက်များသောစာအုပ်များ အမျိုးအစား Sports Outdoors

Daniel James Brown
Ben Hogan, Herbert Warren Wind & Anthony Ravielli
Bob Rotella & Roger Schiffman
Tim S Grover
Michael Matthews
W. Timothy Gallwey & Zach Kleinman
Lars Anderson
Joe Posnanski
Department of the Army & Peter T. Underwood
Hank Haney
Christopher McDougall
John Feinstein
Steven Rinella