လူကြိုက်များသောစာအုပ်များ အမျိုးအစား Professional Technical

Joshua D. Mezrich
Bryan Stevenson
Paul A. Offit
Peter Breggin & Ginger Breggin
Leonardo V. Riella
Arthur L. Costa & Robert J. Garmston
William E. Van Tassel, Ph.D.
Anne Lamott
Peter Williams
Arika Okrent
Helicopter Lessons in 10 Minutes or Less
Noam Chomsky
Paula Polk Lillard & Lynn Lillard Jessen