ປື້ມທີ່ນິຍົມ ປະເພດ Fiction Literature

Jennifer Weiner
Emma Straub
Lauren K. Denton
Nora Roberts
Michelle Frances
Alice Hoffman
Beatriz Williams, Lauren Willig & Karen White
Kingsley Amis & John Banville
Mary Kay Andrews
Liane Moriarty
Bonnie Garmus
Sally Thorne
Kirsten Miller
Ruth Ware
Emily St. John Mandel
Marie Benedict & Victoria Christopher Murray